Articles published with Genetic diversity
Suiteng Wang 1 , Xingxing W 1 , Feng Y 1 , Tingxin Liao 1 , Qiongzhen Li 2 , Bang L o 2 , Yan Wang 1
International Journal of Marine Science, 2021, Vol. 11, No. 1
Tao Yan, Yusong G o , Zhongduo Wang , Li Li , Chuwu Li
International Journal of Marine Science, 2014, Vol. 4, No. 60
Asifa Wali 1 , Mudasir Syed 2 , Bilal Bhat 1 , Masood-ul Hassan Balkhi 1 , Farooz Bhat 1 , Mohd Darzi 3
International Journal of Aquaculture, 2013, Vol. 3, No. 24