Articles published with Microsatellite
Suiteng Wang 1 , Xingxing W 1 , Feng Y 1 , Tingxin Liao 1 , Qiongzhen Li 2 , Bang L o 2 , Yan Wang 1
International Journal of Marine Science, 2021, Vol. 11, No. 1
Fuyu Li 1 , Dandan Chen 2 , Yuanchao Li 2 , Shiyao Li 1 , Jing Ho 1 , Daoru Wang 2 , Yan Wang 1
International Journal of Marine Science, 2020, Vol. 10, No. 3