Articles published with pCMV-traf6
Xing X 1,2 , Zirui Wang 1,2 , Heyi Li 1,2 , Ying Zhang 1,2 , Jianfeng Ren 1,2 , Weiming Li 3 , Qinghua Zhang 1,2
International Journal of Aquaculture, 2020, Vol. 10, No. 2