Articles published with Bluefin leatherjacket
Jian G an 1 , Zhenhua Ma 2 , Yongyun Zheng 1 , Shuguang G an 1 , Chenglin Li 1 , Hongjun Li 1
International Journal of Aquaculture, 2013, Vol. 3, No. 12