Articles published by Zemin Bai
Zhenhua Ma, Huayang Guo, Nan Zhang, Zemin Bai
International Journal of Aquaculture, 2013, Vol. 3, No. 13