Articles published with Gene cloning
Tiezhu Yang 1,2,3 , Jingjing Jia 1,2,3 , Yanmei Shi 1,2,3 , Bingning G 1,2,3 , Yuxi Yo 1,2,3 , Heding Shen 1,2,3
International Journal of Marine Science, 2020, Vol. 10, No. 5
Yonglin S , Jianming Ye, Qi Li , Yetao Zeng, Chengshu Zhang, Qingheng Wang
International Journal of Marine Science, 2020, Vol. 10, No. 2