Articles published with Gulf of Mannar
N. Jeyaraj 1 , S. Ravik mar 1 , C. Rajthilak 1 , S. Pra anna K mar 1 , P. Santhanam 2
International Journal of Marine Science, 2016, Vol. 6, No. 28
K. Sakthivel, P. Thir nav kkara , K. Kathire an
International Journal of Marine Science, 2014, Vol. 4, No. 58
Ramjee Pallela 1,2 , Venkateswara Rao Jana ala 1
International Journal of Marine Science, 2013, Vol. 3, No. 37