Articles published by M. Pravinkumar
Sundaravarman. K, A. Saravanakumar, M. Pravinkumar, K. Kathiresan
International Journal of Marine Science, 2015, Vol. 5, No. 16
Durai V, B. Gunalan, P. Johnson, M. L. Maheswaran, M. Pravinkumar
International Journal of Marine Science, 2015, Vol. 5, No. 14
M. Pravinkumar, A. R. Logesh, C. Vishwanathan, G. Ponnusamy, V. Elumalai, S.M. Raffi, K. Kathiresan
International Journal of Marine Science, 2015, Vol. 5, No. 25
M. Pravinkumar, A. R Logesh, C. Viswanathan, V. Elumalai, S. M. Raffi, K. Kathiresan
International Journal of Marine Science, 2014, Vol. 4, No. 41