Articles published with Transcriptome
Bowen X e, Fangfang S n, Ronghua Zho , Jun X , Yulai Yin
International Journal of Aquaculture, 2023, Vol. 13, No. 2
Xiaohan Chen, Digang Zeng, Xiuli Chen, Daxiang Xie, Yongzhen Zhao, Chunling Yang, Ning Ma, Yongmei Li
International Journal of Marine Science, 2014, Vol. 4, No. 62